Discount Program Available

(More Translations available Here)

NOTICE to Patients:
This practice serves all patients, despite the inability to pay.

Discounts for basic services are provided based on family size and income.

For more information, ask at the front desk or visit our website on the internet.

Thank you.


NALLUNAIRUN muutellrianun:

Una tusngauq tamalkuitnun muutellrianun akilirisciigalngut-llu ilakluki.

Akiiqaniumalriit caliarkat paivcimaut ilakellriit akingellrat tangerrluku.

Apyutengqerkuvet calista apcugngaan wall’u paqluku website-akun www.bethelclinic.org

Quyana!


NJOFTIM për pacientët:
Kjo praktikë u shërben të gjithë pacientëve, pavarësisht nga pamundësia për të paguar.

Zbritjet për shërbimet themelore sigurohen bazuar në madhësinë dhe të ardhurat e familjes.

Për më shumë informacion, pyesni në tryezën e përparme ose vizitoni faqen tonë të internetit në internet.

Faleminderit.


hwanja-e daehan goji :
i gwanhaeng-eun jibul neunglyeog-i eobs-eum-edo bulguhago modeun hwanja-ege jegongdoebnida.

gajog gyumowa sodeug-e ttala gibon seobiseu hal-in-i jegongdoebnida.

jasehan naeyong-eun peuleonteu deseukeue mun-uihageona inteones web saiteuleul bangmunhasibsio.

gamsahabnida.


AVISO a los pacientes:
Esta práctica sirve a todos los pacientes, a pesar de la imposibilidad de pagar.

Los descuentos para los servicios básicos se proporcionan según el tamaño de la familia y los ingresos.

Para obtener más información, pregunte en la recepción o visite nuestro sitio web en Internet.

Gracias.

Comments are closed.